Riaditeľ

1. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom, v súlade s § 243  ods. 7 Obchodného zákonníka.  

2. Pracovný pomer riaditeľa družstva sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce. Za výkon práce zodpovedá predstavenstvu.  

3. Riaditeľ družstva v postavení vedúceho organizácie plní povinnosti vedúceho zamestnanca podľa pracovno-právnych predpisov v súlade s § 9 a § 82 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je riaditeľ družstva oprávnený  vystupovať v kolektívnych,  pracovno-právnych vzťahoch uzatvárať a podpisovať kolektívnu zmluvu v súlade s § 229 a nasledujúcimi ustanoveniami  Zákonníka práce a pracovné zmluvy so zamestnancami družstva v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce.  

4. Riaditeľ je oprávnený konať vo všetkých  veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených v súlade s príslušnými právnymi predpismi zhromaždeniu delegátov a predstavenstvu družstva.  V tejto súvislosti je riaditeľ  oprávnený a v súlade s § 15 Obchodného zákonníka splnomocnený  podpisovať  všetky písomnosti a právne úkony súvisiace s organizovaním a riadením  činnosti družstva,  ku ktorým obvykle dochádza.   

5. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje vedúci pracovník družstva  určený organizačným poriadkom.

 

Riaditeľ SBD II. Košice

  • Ing. Vojtech Molnár