SpäťÚvod / O nás / Orgány družstva / Pomocné orgány

Pomocné orgány

1. Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil.  

2. Zhromaždenie delegátov zriaďuje radu predsedov členských  samospráv (RPČS):  

A.  RPČS je tvorená zo všetkých predsedov členskej  samosprávy,

B.  RPČS sa schádza podľa potreby, na základe rozhodnutia predstavenstva,

C.  RPČS zvoláva  predstavenstvo družstva.  

3. Zhromaždenie delegátov zriaďuje radu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov (RZVB).

A.  RZVB je tvorená  zo všetkých     zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

B.  RZVB  sa schádza podľa potreby, na základe  rozhodnutia predstavenstva.  

C.  RZVB  zvoláva predstavenstvo družstva.   

4. Predstavenstvo družstva je oprávnené  v prípade potreby zvolať spoločne obidva  pomocné orgány  družstva.