SpäťÚvod / O nás / Orgány družstva / Kontrolná komisia

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však oprávnení zúčastňovať sa zasadnutí všetkých orgánov družstva.  

2. Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke za účtovné obdobie a  návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva.  

3. Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zaistenie  nápravy.  

4. Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si u predstavenstva, akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k riaditeľovi družstva.  

5. Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.  

6. Členovia kontrolnej komisie sú povinní vykonávať svoju funkciu  s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami družstva a všetkých jeho členov. Najmä  sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie  tretím osobám  by mohlo družstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov alebo záujmy tretích osôb pred záujmom družstva.  

7. Členovia kontrolnej komisie, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu, ktorú tým družstvu spôsobili.  Člen kontrolnej komisie nezodpovedá za škodu, ak  preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej  viere, že koná v záujme družstva a všetkých jeho členov. Členovia kontrolnej komisie  nezodpovedajú za škodu spôsobenú družstvu konaním, ktorým vykonávali uznesenie zhromaždenia delegátov; to neplatí, ak je  uznesenie zhromaždenia delegátov  v rozpore s právnymi predpismi alebo so stanovami družstva.  

8. Dohody medzi družstvom a členom kontrolnej komisie obmedzujúce alebo vylučujúce zodpovednosť člena kontrolnej komisie sú zakázané. Družstvo sa môže vzdať nárokov na náhradu škody voči členom kontrolnej komisie alebo uzatvoriť s nimi dohodu o urovnaní najskôr po troch rokoch od ich vzniku, a to len ak s tým vysloví súhlas zhromaždenie delegátov.  

9. Kontrolná komisia má 7 členov.  Z jednej členskej  samosprávy do kontrolnej komisie môže byť na člena  kontrolnej komisie navrhnutý najviac  jeden kandidát.  

10. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť medzi sebou alebo  členmi predstavenstva manželmi, príbuznými v priamom rade alebo súrodencami. Členmi kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva, predsedovia členských samospráv  a zamestnanci družstva. Členom kontrolnej komisie nemôžu byť súkromní podnikatelia, ktorí vykonávajú pre družstvo práce a služby dodávateľských spôsobom.  

11. Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu a podpredsedu kontrolnej komisie.   

12. So zvolenými členmi kontrolnej komisie uzavrie družstvo písomnú zmluvu o výkone funkcie.  

13. Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.  

14. Rokovanie kontrolnej komisie zvoláva, organizuje a riadi jeho predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.  

15. Podklady pre rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy a protokoly z vykonaných kontrol a revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.