SpäťÚvod / O nás / Orgány družstva / Členská samospráva

Členská samospráva

1. Členská samospráva  je orgánom družstva.  Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia členov družstva.  

2. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov.  

3. Do pôsobnosti členskej samosprávy patrí:

A/ voliť a odvolávať predsedu členskej samosprávy, ktorý sa voľbou stáva delegátom zhromaždenia delegátov.

B/ rozhodovať o vystúpení členskej samosprávy z družstva na základe rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny  všetkých členov členskej samosprávy.

C/ prerokovávať všetky záležitosti týkajúce sa  členstva v družstve  v súlade so stanovami.

D/ navrhnúť a voliť kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva v súlade s volebným poriadkom.

E/ prerokovať správu delegáta zo zhromaždenia delegátov.   

4. Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda členskej samosprávy podľa potreby najmenej raz za rok. Ak členská samospráva nemá zvoleného predsedu, členskú schôdzu zvoláva predstavenstvo družstva.  

5. Predseda členskej samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak  o to požiada:

A/ jedna tretina všetkých členov,

B/ predstavenstvo družstva.

6.  Ak predseda členskej samosprávy nevyhovie žiadosti podľa ods. 2 do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.  

7. Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda členskej samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie je ju poverený člen predstavenstva.  

8. O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch príslušnej členskej samosprávy.  

9. Členská schôdza samosprávy volí a odvoláva  predsedu členskej samosprávy nadpolovičnou väčšinou  hlasov všetkých členov samosprávy.  

10. Kandidáti na členov predstavenstva  a kontrolnej komisie volení členskou schôdzou samosprávy musia získať podporu  nadpolovičnej väčšiny všetkých členov samosprávy.  

11. Výsledky volieb predsedu členskej samosprávy a navrhovaných kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie sa spracovávajú formou zápisnice v súlade s čl. 70.  

12. Ak členská samospráva nemá zvoleného predsedu, alebo ak predseda členskej  samosprávy neplní svoje povinnosti, výkon funkcie predsedu členskej samosprávy zabezpečuje predstavenstvo družstva  prostredníctvom povereného zástupcu až do doby zvolenia predsedu členskej samosprávy. Poverený zástupca sa zároveň stáva delegátom zhromaždenia delegátov za príslušnú členskú samosprávu.  

13.  Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov členskej samosprávy. Uznesenie je prijaté ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina členov členskej samosprávy.   

14. Člen sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom.  

15. Člen družstva má právo hlasovať a voliť na členskej schôdzi samosprávy.  

16. Právo účasti na členskej schôdzi samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia – spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas.  

17.Člen, ktorý má v tom istom družstve individuálne členstvo a súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov,  má z obidvoch týchto členstiev pokiaľ sú v jednej členskej samospráve, spoločne s druhým manželom - spoločným členom len jeden hlas.  

18. Zásada účasti člena (manželov - spoločných členov) na členských schôdzach samosprávy ako aj zásada jedného hlasu a pasívneho volebného práva platí pre všetky  okruhy pôsobnosti členských samospráv.