SpäťÚvod / O nás / Orgány družstva

Orgány družstva

Štatutárny orgán

Predseda predstavenstva Ing. Marián Morvay Podpredseda predstavenstva Ing. Michal Bača Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. Členovia predstavenstva Ing. Marián Morvay Ing. Michal Bača Ing. Vojtech Molnár Prof. RNDr. Beňadik Šmajda,...

Kontrolný orgán

KONTROLNÁ KOMISIA DRUŽSTVA Predseda kontrolnej komisie Ing. Jiří Buriánek Podpredseda Alena Benková Členovia Ing. Jiří Buriánek Alena Benková Štefan Truhan MVDr. Marián Hutňan Mgr. Anna...

Zhromaždenie delegátov

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva. Rozhoduje o záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze. 2. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia...

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami vyhradené inému orgánu družstva. 2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov...

Kontrolná komisia

1. Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú však...

Riaditeľ

1. Bežnú činnosť družstva organizuje a riadi riaditeľ, vymenovaný a odvolávaný predstavenstvom, v súlade s § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka. 2. Pracovný pomer riaditeľa družstva sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou v súlade s § 42 a...

Členská samospráva

1. Členská samospráva je orgánom družstva. Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia členov družstva. 2. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov. 3. Do pôsobnosti členskej samosprávy...

Pomocné orgány

1. Na zabezpečenie svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich zriadil. 2. Zhromaždenie delegátov zriaďuje radu predsedov členských samospráv...